• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: מראות אימג' פעלה לאכיפת זכות יוצרים מבלי שיש לה זכות לכך


(cc by-sa Ty Semaka)

חברת מראות אימג' הינה המשווקת של מאגר התמונות Getty Images בישראל והיא פועלת לאכוף הפרות זכויות יוצרים של תמונות הנמצאות במאגר זה. ברם, בפסק דין שניתן לאחרונה נקבע שיתכן שהיא פועלת מבלי שיש לה כלל זכות שבדין לכך.

הגב' מזור קיבלה פנייה מחברת מראות אימג' בטענה כי היא עשתה שימוש אסור בתמונה ממאגר התמונות שברשות מראות. הצדדים הגיעו לפשרה במסגרתה הסכימה מזור לשלם 4,000 ש"ח בצירוף מע"מ למראות ובכך להסדיר את הסוגיה. ברם, בדיעבד, התברר למזור כי בניגוד למצג שהוצג לה, למראות אין כלל זכות תביעה מכוח זכות היוצרים בתמונה הרלוונטית. כיוון שכך, היא הודיעה למראות כי ההסכם בטל נוכח הטעיה.

מראות לא אמרה נואש ופנתה לבית משפט השלום בתל אביב-יפו בתביעה לאכוף את הסכם הפשרה. בית המשפט דחה את התביעה לאחר שקבע כי למראות אין כל זכות שבדין לאכוף את הפרת זכות היוצרים.

כיוון שהפרת זכות יוצרים הינה עוולה אזרחית, חלות לגביה הוראות פקודת הנזיקין לרבות זו הקבוע בסעיף 22 לפקודה המורה:

הזכות לתרופה בשל עוולה, וכן החבות עליה, אינה ניתנת להמחאה אלא מכוח הדין.

משכך, פנה בית המשפט לבחון מי רשאי, על פי דין, להגיש תובענה בגין הפרת זכויות יוצרים. עניין זה מוסדר בחוק זכות יוצרים, בסעיף 54(א) המורה:

תובענה בשל הפרת זכות יוצרים רשאי להגיש בעל זכות היוצרים, ואם ניתן לגביה רישיון ייחודי כהגדרתו בסעיף 37(ד) – גם בעל הרישיון

כלמור, בכדי שתהיה לה זכות תביעה, על מראות להראות כי היא בעלת זכות היוצרים או מחזיקת רישיון ייחודי בו. ברם, מראות כלל לא טענה לא זו ולא זו, אלא שהיא טענה כי זכאית להגיש תביעות מכוח היותה  נציגתה של Getty, שהיא, לטענתה, מחזיקה ברישיון ייחודי. בית המשפט דחה טענה זו משני נימוקים נפרדים. ראשית נקבע כי אין בידיו של נציג של חברה אחרת, אף אם הוא נציג רשמי וייחודי, להגיש תביעה מכוח חוק זכות יוצרים. שנית, נקבע, כי לא הוכח דבר היותה של Getty עצמה בעלת רישיון ייחודי, שכן המסמך שהוגש להעיד על כך אינו קביל למטרה זו. בית המשפט אף העיר מעבר לנחוץ כי אף תוכנו של מסמך זה אינו מלמד על קיומו של רישיון ייחודי לחברה, באשר הוא נערך לצורך ההליך המשפטי ואילו מתן הרישיון הייחודי דורש מסמך בכתב.

נוכח האמור, בית המשפט קיבל את טענת הנתבעת כי מראות הטעתה אותה לחשוב כי יש בידה זכות להגיש תביעה כנגדה, כאשר אין זה המצב, ומשכך, נקבע, ההסכם בטל. משכך, נדחתה התביעה ומראות חויבה בתשלום של 5,000 ש"ח הוצאות, 1,000 ש"ח יותר מסכום התביעה.

(תא"מ 41058-04-12 מראות אימג' בע"מ נ' מזור (10.10.2012))

הערות:

כנגד מראות אימג' הוגשה בקשה לאישור תובענה כייצוגית בנושא דומה, אשר את דעתי באשר לסיכויים לגביה הבעתי זה מכבר.

מפסק הדין עולה כי יתכן שהמודל הכלכלי של מראות, הכולל אכיפה קנאית של זכויות היוצרים, אינו מבוסס בדין, שכן אין בידיה זכות תביעה כלל. יש להוסיף ולומר, כי יתכן שעתה בעל זכות התביעה, בין אם בעל זכות היוצרים או בעל רישיון הייחודי, יוכל להגיש תביעה כנגד גב' מזור. יתכן אף שאותו גוף יוכל לתבוע גם את מי שיש בידו הסכם פשרה שלא בוטל עם חברת אימג', שכן הסכם הפשרה אינו בהכרח מחייב אותו.

0 צפיות0תגובות

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן