• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: מה דינו של עובד שמסרב לסייע להגן בפטנט על אמצאת שירות?

האם עובד-ממציא אשר מסרב לחתום על בקשה לרישום פטנט בארה"ב על אמצאת השירות שהמציא מבצע הפרת משמעת? סוגיה זו נדונה לאחרונה בבית הדין האזורי לעבודה בתל אביב-יפו והוכרעה בחיוב.

העובד, ד"ר טבורובסקי, עבד בחברת ביונה חברה למחקר ביוטכנולוגי בע"מ, אשר עוסקת בתחומי הביוטכנולוגיה והפרמקולוגיה. העובד שירת כמדען ראשי בפרוייקט ליצירת תרופה בעל השפעה כפולה לטיפול בהפרעות בתפקוד המיני. במסגרת עבודתו, הוא זיהה רשימה של מוליקולות בעלות השפעה כפולה, ובעזרת אחר סינתז את החומרים. בגין אמצאה זו הוגשה בקשה לפטנט שכותרתה "Heterocyclic Compounds and Uses Thereof in the Treatment of Sexual Disorders". בתחילה הוגשה בקשת פרוביוזנאל אשר זיהתה שלושה ממציאים - ד"ר טבורובוסקי ושניים נוספים. לאחר מכן, הוגשה בקשת פרוביזיונל שנייה אשר זיהתה כממציאים את התובע וכן אדם נוסף. בין לבין, חלק מעבודת הסינתוז עברה לעובד אחר - ד"ר קוגן שמו.

לבסוף, מכוחן של בקשות הפטנט הארעיות הוגשה בקשת פטנט בינלאומית (בקשת PCT), אשר מאזכרת שלושה ממציאים, ביניהם את ד"ר טבורובסקי וד"ר קוגן. לשם רישום בקשת הפטנט, נתבקש העובד לחתום על מסמכי ההצהרה אך הוא סירב. החברה ראתה בכך הפרת משמעת חמורה ופיטרה אותו לאלתר.

בית הדין בחן את הסוגיה וקבע כי מאחר ואין חולק שמדובר באמצאת שירות, הבעלות בה נתונה למעסיק. במסמך הסבת פטנט (Assignment) של אחד מהבקשות הארעיות התחייב העובד לעשות כל הנדרש לשם רישום והגנה על האמצאה נשוא בקשת הפטנט, ובית הדין קבע כי בהתנהלותו הוא הפר התחייבות זו, וזאת ללא כל הצדקה. בכך, נקבע, ביצע הפרת משמעת חמורה.

עוד נקבע כי המניע לסירוב לחתום היה ניסיונו של ד"ר טבורובסקי לייצר לחץ בכדי לאפשר לו לקבל תמורה בגין אמצאתו. לעניין זה נקבע:

"35. טבורובסקי במעשיו מבצע מעין סחיטה כלפי ביונה, קרי שלמי לי ואחתום על המסמכים. "

עוד שאלה שעליה נדרש בית הדין לעבודה לענות הינה האם בדין נוסף שמו של ד"ר קוגן כממציא נוסף. לעניין זה הבהיר בית הדין את שלמד מעורך הפטנטים שהעיד בפניו:

"48. מעדותו של עורך הפטנטים עלה כי אַל לוֹ לממציא הסובר כי הבקשה איננה אמיתית לחתום עליה (עמ' 35 לפרוטוקול שורה 11 לעדותו של עורך הפטנטים) אולם במקרה דנן השתכנענו, כאמור, כי ד"ר קוגן שותף להמצאה ולא הוכח אחרת על ידי טבורובסקי וטבורובסקי היה חותם על הבקשה, לוּ שולמה לו תמורה בגין חתימתו."

ברם, נקבע, ושוב לאור עדותו של עורך הפטנטים, כי ד"ר קוגן צריך להיות להימנות על הממציאים הרשומים בבקשת הפטנט. משכך, הסירוב לחתום - לא היה כדין.

בסופו של יום, בית הדין פסק לטובת המעסיקה בעניין זה וניתן צו המורה לד"ר טבורובסקי לחתום על כל המסמכים הנדרשים הנוגעים לבקשה הפרוביזורית, בקשת ה-PCT, וכל בקשה או פטנט מכוחן של אלה. בית הדין פסק 1,000 ש"ח הוצאות משפט וכן שכר טירחה בסך 8,000 ש"ח.

(תע"א 11324/08 טבורובסקי נ' ביונה-חברה למחקר ביוטכנולוגי בע"מ (פורסם בנבו, 13.06.2012))

הערות:

מיהו ממציא

בית הדין מדלג בקלות מעל הסוגיה הקשה של "מיהו ממציא". בקביעתו, בית הדין נסמך על עדות עורך הפטנטים שקרא את מחברות המעבדה וקבע שד"ר קוגן הינו ממציא. כמובן, שממחברות המעבדה ניתן ללמוד מיהם האנשים שתרמו לתהליך התודעתי של גיבוש האמצאה. אך בטרם יהיה ניתן לקבוע מסמרות בדבר, יש תחילה להגדיר מהי האמצאה המדוברת. על פי הדין הישראלי, נקבע, כי  יש לבחון את פירוט הבקשה ולזהות את האמצאה המתוארת בה; לאחר מכן, יש לבחון מי תרם לגיבושה של האמצאה לכדי רמת פירוט מספקת לביצועה (ראו, למשל: ע"ר 49328-10-10 שחל טלרפואה נ' אורן (פורסם בנבו, 7.11.2011) וכן החלטת סגן הרשם באותה פרשה בבקשה לציון שם ממציא). בית הדין אינו קובע את העובדות הנדרשות לו בכדי לבחון האם בדין נוסף ד"ר קוגן כממציא משותף בבקשת הפטנט, ומשכך לעניות דעתי קביעתו אינה עומדת על קרקע מוצקה.

חובה לסייע ברישום פטנט

בית הדין נסמך על הסכמה חוזית של העובד במסגרת מסמך הסבה. על פי הסכמה זו, ד"ר טבורובסקי התחייב לחתום על מסמכים הדרושים לשם רישום הפטנט. לעניין זה נציין רק כי אין כל צורך בהתחייבות חוזית כאמור, שכן הדבר ממילא נקבע בהוראות חוק הפטנטים. סעיף 140 שכותרתו "חובת סיוע בהשגת הגנה על אמצאת שירות" קובע:

מי שהמציא אמצאת שירות שהבעלות עליה, כולה או מקצתה, עברה למעבידו לפי סעיף 132 או על פי הסכם, חייב לעשות את כל הנדרש ממנו על ידי המעביד לשם קבלת הגנה על האמצאה, בכל מקום שהוא, לטובת המעביד, ולחתום על כל מסמך הדרוש לכך; לא עשה כן, רשאי הרשם להתיר למעביד לעשות כן, לאחר שנתן לעובד הזדמנות להשמיע את טענותיו.

קושי אינהרנטי להגדיר את ד"ר קוגן כממציא

בשולי הדברים נעיר כי הוספת שמו של ד"ר קוגן בבקשת ה-PCT שתובעת דין קדימה מבקשות קודמות בהן שמו אינו מופיע, עשוי לעורר קושיה. ככל שד"ר קוגן הינו ממציא אמיתי, נראה כי אמצאתו תוארה לראשונה בבקשת ה-PCT ולא בבקשות הארעיות (שם שמו לא נזכר והן אף הוגשו בטרם הוא הצטרף לצוות הרלוונטי). משכך, אם הוא אכן ממציא, נראה שלא יכול להיות ספק שביחס לאמצאתו - אין אפשרות לזכות בדין קדימה ולהנות מתאריך הבכורה של הבקשות הקודמות.

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן