• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

פסיקה: לרשם אין עוד סמכות להאריך מועד להגשת התנגדות


בקשה לרישום סימן מסחר SUPRENE, שמספרה 245038, קובלה על ידי רשות הפטנטים ופורסמה להתנגדות הציבור. חברת Dynasoi Elastomeros ביקשה להתנגד לרישום ואף הנחתה את באי כוחה לפעול בהתאם. אלא, שעקב טעות משרדית, הודעת ההתנגדות לא הוגשה בתוך תקופת ההתנגדות, אלא אך הוגשה מספר ימים לאחר מכן בליווי בקשה להארכת מועד. בקשה זו הובאה בפני סגנית הרשם אשר קבעה כי אין בידה להיעתר לבקשה וזאת מחמת העובדה שאין בידי הרשם סמכות להאריך את המועד האמור. אף בקשה לעיון מחדש שהוגשה בעניין זה נדחתה.

סעיף 24(א) לפקודת סימני המסחר קובע את המועד להגשת ההתנגדות:

"תוך שלושה חדשים מיום הפרסום, רשאי כל אדם להגיש לרשם הודעה על התנגדותו לרישום הסימן."

כלומר, בניגוד למועדים אחרים שנקבעו בתקנות, המועד להגשת הודעת ההתנגדות נקבע בחוק החרות. משום כך, ההוראה שנקבעה בתקנה 82, המסמיכה את הרשם להאריך כל מועד הקבוע בתקנות - אינה מעניקה לו את הסמכות להאריך מועד זה.

החברה ביקשה לטעון כי לרשם סמכות טבועה להאריך כל מועד, לרבות מועד זה. אלא, שההיסטוריה החקיקית מלמדת כי בעבר לרשם היתה נתונה סמכות להאריך מועד זה וסמכות זו בוטלה. לשון הפקודה בעבר קבעה כי ההודעה תוגש תוך שלושה חודשים "או תוך זמן אחר שנקבע", אך תיקון מס' 5 לפקודת סימני המסחר מחק מילים אלה מהפקודה. נוכח היסטוריה חקיקית זו, קבעה סגנית הרשם כי אין בידיה סמכות להיעתר לבקשה ודחתה אותה.

במסגרת בקשה לעיון חוזר בהחלטה זו, העלתה המבקשת טענות מטענות שונות לרבות טענות בדבר מידתיות ההחלטה כפוגעת בזכות היסוד של גישה לערכאות . בעניין אחרון זה נקבע כי טרם הוכרעה השאלה האם זכות הגישה לערכאות הינה זכות במעמד חוקתי אשר כל פגיעה בה צריכה לעמוד בפסקת ההגבלה של חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. ממילא, נקבע, כי הגבלה זו, כאשר לחברה אף עומדת האפשרות לתקוף את סימן המסחר לאחר רישומו, ממילא עומדת בדרישות פסקה זו.

(בקשה לרישום סימן מסחר 245038 (בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות)  Dynasoi Elastomeros, S.A. De C.V נ' SK Global Chemical Co., Ltd (אתר הרשות, 3.10.2013)); סימן מסחר 245038 (בקשה לעיון מחדש בהחלטה) Dynasoi Elastomeros, S.A. De C.V נ' SK Global Chemical Co., Ltd (אתר הרשות, 16.10.2013))

 הערות:

לטעמי, ההחלטה מבוססת ונכונה. אעיר רק כי בין התנגדות לרישום ובין ביטול סימן מסחר רשום ישנם הבדלים מהותיים. כך, למשל, לעניין זכות העמידה. סעיף 38 לפקודה מאפשר למי שנפגע מרישום הסימן להגיש בקשה למחוק את הסימן מהפנקס. זאת, בניגוד להתנגדות אותה רשאי "כל אדם" להגיש, בין אם יפגע מהרישום ובין אם לאו. יחד עם זאת, עדיין אני סבור שהגבלת המועד להגשת הודעת ההתנגדות, הינה דרישה מידתית וראויה. זאת, במיוחד נוכח הסתמכותו של מבקש הסימן אשר החוק החרות מבהיר לו כי לאחר אותה תקופה של שלושה חודשים, בהעדר התנגדות כלשהי, יוענק לו סימן מסחר:

26. הוגשה בקשה וקובלה, ועבר זמנה של הודעת התנגדות ולא היתה התנגדות, או היתה התנגדות והוחלט בה לטובת המבקש, ירשום הרשם את סימן המסחר, זולת אם קובלה הבקשה בטעות או אם הורה בית המשפט הוראה אחרת.
0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן