• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

עדכון חוזר רשם 10/2012 וביטול ייפוי כוח


(cc by-sa Steve Punter)

רשות הפטנטים פרסמה עדכון לחוזר רשם 10/2012 העוסק ברישום שינויים בפנקס הפטנטים. העדכון מבהיר עניינים מסוימים בחוזר המקורי ואף מרחיב את תחולתו גם ביחס לפנקס המדגמים. ניתן לקרוא את תוכן החוזר באתר הרשות.


נראה לי שזו הזדמנות טובה לעדכן את קוראי הבלוג על עמדתי באשר לזכותו של מייצג להסיר את ייפוי הכוח שלו. להשקפתי, חוזר הרשם מטיל שלא בסמכות מגבלות על אפשרותם של מייצגים (עורכי דין ועורכי פטנטים כאחד) להשתחרר מייצוג בפני רשות הפטנטים, לרבות מי שמייצג במסגרת הליכי בחינת בקשות לפטנט ואף לאחר מתן הפטנט וכל עוד הוא בתוקף. מדובר בפגיעה בזכויות היסוד של המייצגים, שאף אינה עומדת בדרישות חוקי היסוד במדינה.


ביטול ייפוי כוח על ידי מייצג - דרישה לקבלת רשות


פרק ד' בחוזר שכתורתו "מען למסירת מסמכים ומתן הרשאה בבקשות פטנט ובפטנטים" מתייחס לבקשתו של מיופה כח לשחרור מייצוג. בסעיפים הרלוונטיים מבהיר החוזר כי מקום בו מייצג מבקש להשתחרר מייפוי כוח שניתן לו על ידי מרשו, יש לעתור לקבלת הרשות לכך מאת רשם הפטנטים. עוד מוסיף החוזר כי שחרור מייצוג בעילה של ניתוק הקשר יחייב כי המייצג יוכיח שפנה והזהיר את לקוחו כי בהעדר מען בישראל התיק ייסגר.


אבקש להדגיש, כי אין ספק שהמניע להוראה זו הינו ראוי - הגנה על מגישי הבקשות ובעלי הפטנטים מפני פגיעה בזכויותיהם. זאת, כיוון שביטול ייפוי הכוח על ידי המייצגים עלול לגרום למחיקת זכויות הפטנט בישראל. עם זאת, ולהשקפתי, אין לרשם הפטנטים ולרשות סמכות לדרוש את אשר דרשו.


התקנה הרלוונטית


תקנה 18 לתקנות הפטנטים (נוהלי הלשכה, סדרי דין, מסמכים ואגרות), התשכ"ח-1968 הינה החיקוק היחיד הרלוונטי לשחרור מייצוג. תקנה זו קובעת:

(א) אדם המיוצג על ידי מורשה בהליך בפני הרשם, רשאי להחליף את מורשהו או לסלקו, ובלבד שנמסרה על כך הודעה לרשם; כל עוד לא נעשה כן ייחשב המורשה הקודם כמורשהו של אותו אדם עד לסיומו הסופי של הדיון בבקשה או עד גמר ההליך אשר לגביו הורשה המורשה, ובלא חילופין בדרך האמורה אין המורשה רשאי להסתלק מהטיפול בענין או בחלק ממנו אלא ברשות הרשם (ב) ... (ג) הוראות תקנה זו יחולו גם בהליכים לפני כל אדם אחר לפי החוק או תקנות אלה, והסמכויות לרשם יהיו נתונות בידי אותו אדם, ובהליכים לפני מספר בני אדם - בידי יושב הראש.

לקריאתי את התקנה, אני סבור כי אין לפרש אותה כחלה על כל שלבי הייצוג השונים וכי היא נועדה במיוחד להתייחס להליכים שיפוטיים המתנהלים ברשות הפטנטים (כדוגמת הליכי התנגדות, ביטול, והשגה על פעולות בוחן), וזאת בדומה להוראות תקנות סדר הדין האזרחי בדבר שחרור מייצוג של עורך דין לאחר שהחל ההליך.


לכל הפחות, "סיומו הסופי של הדיון בבקשה" מתרחש לאחר שנסתיים "הליך" רישום הפטנט, ולאחר מועד זה אין עוד תחולה לתקנה 18.


אספר כי פניתי לרשם בעניין זה והוא דחה את עמדתי, לגופה. עוד הוא העיר, כי מדובר במדיניות שהיתה

נהוגה עד כה ברשות הפטנטים בנושא זה, ומטרת החוזר לא לשנות אותה אלא להצהיר על המדיניות הקיימת.


החלת הוראות החוזר על דיני המדגמים


אם עד כה דיברנו ברישום פטנטים ובתקנה 18 לתקנות הפטנטים, עדכון (1) לחוזר הרשם מרחיב את תחולת החוזר כך שיחול גם על רישום שינויים בפנקס המדגמים. ברם, בפקודת הפטנטים והמדגמים ובתקנות הרלוונטיות לא מצאתי כל הוראה רלוונטית - לא להליכי הרישום ואף לא להליכים שיפוטיים כלשהם. לעניין זה, אעיר, כל חוזר מפנה לחיקוקים רלוונטיים, וחוזר זה מפנה לסעיפים 42 - 43 לפקודת הפטנטים והמדגמים ולתקנות 41 – 45 לתקנות המדגמים, אשר אינם עוסקים בעניין זה. משכך, אף אם ניתן לומר כי יש ספק באשר לאפשרות לדרוש ממייצג לקבל רשות בכדי להשתחרר מייצוג לקוחו בענייני פטנטים, אני סבור, בכל הכבוד, כי הדין לא מגביל את אפשרותו של מייצג בענייני מדגמים להשתחרר מן הייצוג.

5 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן