• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

חוזר רשם חדש: רישום שינויים בפנקס סימני המסחר

רשות הפטנטים פרסמה חוזר רשם חדש המתייחס לרישומים שונים בפנקס סימני המסחר. חוזר רשם 15/2012 סימני מסחר (רישום שינויים בפנקס) כולל הוראות דומות לאלו שנקבעו בחוזר 10/2012, אשר עסק ברישום שינויים ביומן הפטנטים.

בדומה לפגם שקיים להשקפתי בחוזר 10/2012, גם חוזר זה קובע מגבלות על אפשרותו של עורך דין או עורך פטנטים להשתחרר מייצוג בתיק סימני מסחר. בניגוד למצב בדיני הפטנטים, שם קיימת הוראה רלוונטית, בפקודה ובתקנות המסדירות את דיני סימני המסחר אין בנמצא הוראה מתאימה.

טיוטת החוזר לא הצביעה על כל חיקוק רלוונטי לעניין זה. עניין זה שונה בחוזר הסופי המצביע כעת על תקנה 10(ד) לתקנות סימני מסחר כמקור חוקי המסמיך את הרשם להתנות את ביטול ייפוי הכוח.

חוזר הרשם קובע:

28. בהודעה בהתאם לתקנה 10(ד) לתקנות בה מבקש מיופה כח להשתחרר מייצוג על הפונה לנמק מדוע מתבקש השחרור מייצוג, וכיצד במידת האפשר, יופסק הטיפול באופן שלא יפגע בענייני הלקוח, זאת בהתייחס גם לשלב הטיפול בתיק ברשות הפטנטים וגם לפניות שנעשו ללקוח בעניין.

29. שחרור מייצוג ללא ציון מען חלופי בישראל יאושר רק לאחר הוכחת ניסיון פניה ללקוח ואזהרתו על סגירת התיק בהעדר מען בישראל.

להשקפתי, תקנה 10 רחוקה מלהסמיך את הרשם לקבוע תנאי כלשהו לשחרור מייצוג. תקנה 10 קובעת:

10. (א) כל פעולה שאדם רשאי לעשותה לפי הפקודה או תקנות אלה רשאי הוא להרשות לסוכן לעשותה.

(ב) לא יורשה יותר מסוכן אחד לגבי אותו ענין, אלא אם הורשו יחדיו מספר סוכנים שהם שותפים או שהם עובדים יחדיו במשרד אחד; ואולם אין בהוראה זו כדי למנוע יותר מסוכן אחד מלהופיע ולטעון בשם מרשה אחד אם הורשו לכך.

(ג) הוסמכו מספר סוכנים על פי הוראות תקנת משנה (ב) ולאחר מכן חדלו אותם סוכנים לעבוד יחדיו, יראו, אם לא מסרו נותן ההרשאה או אותם סוכנים הודעה אחרת לענין זה, כאילו הוסמך הסוכן שמענו נמסר כמענם של אותם סוכנים.

(ד) תוקף הרשאתו של סוכן לא יפקע כל עוד לא בוטלה הרשאתו על ידי הודעה מפורשת לענין זה לגבי כל ענין שלגביו ניתנה הרשאה. אולם רשאי הרשם, אם ראה טעם סביר לעשות כן, שלא להכיר ביפוי -כוח עשר שנים לאחר שהוצא.

בחינת תקנה 10(ד) מלמדת כי תוקפה של הרשאת הסוכן תעמוד בעינה כל עוד לא בוטלה באמצעות הודעה מפורשת בעניין. לעניין זה ולהשקפתי, לרשם סימני המסחר אין סמכות לקבוע תנאים כלשהם לשחרורו של הסוכן מייצוג. סיפאת התקנה מוסיפה ומאפשרת לרשם שלא להכיר בייפוי כוח במקרים מסוימים. קרי, הרשם יכול שלא להכיר בייפוי כוח אך אינו יכול שלא להכיר בביטול ייפוי הכוח.

13 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן