• זיו גלסברג, עו"ד ועו"פ

חוזר רשם: בקשות מתחרות לרישום סימן מסחר ובקשות בינלאומיות

חוזר רשם חדש (חוזר רשם 013/2012 סימני מסחר - בקשות מתחרות אשר לפחות אחת מהן בקשה בינלאומית) מתייחס ליחס שבין האפשרות לפתוח הליך על ריב על פי פקודת סימני מסחר לבין סד


הזמנים לקבלת החלטה בבקשה בינלואמית לסימן מסחר לפי פרוטוקול מדריד.


סעיף 29 לפקודת סימני מסחר קובע:

(א)  הגישו אנשים שונים בקשות נפרדות להירשם כבעלי סימני מסחר זהים או דומים עד כדי להטעות, לגבי אותם טובין או הגדר טובין והבקשה המאוחרת הוגשה לפני שקובלה הבקשה המוקדמת, רשאי הרשם שלא לקבל את הבקשות עד שייקבעו זכויותיהם בהסכמה שבא עליה אישור הרשם, ובאין הסכמה או אישור כאמור יחליט הרשם, מנימוקים שיירשמו, לגבי איזו בקשה יימשכו ההליכים לפי פקודה זו.

כפי שניתן להתרשם מלשון הסעיף, לרשם הפטנטים סמכות שברשות לעכב החלטתו בדבר קיבול שתי בקשות דומות עד להכרעה מי מביניהן עדיפה.


כאשר אחת הבקשות הינה בקשה בינלאומית לפי פרוטוקול מדריד, סעיף 56ו לפקודת סימני המסחר מחייב את הרשם לקבל החלטתו בבקשה בתוך סד זמנים מוגדר ומוגבל:

(א) בתוך 18 חודשים מהיום שבו נשלחה לרשם הבקשה המייעדת את ישראל ימסור למשרד הבין-לאומי הודעה על כל אחד מאלה, לפי הוראות פרק זה: (1) החלטה כי סימן המסחר אינו כשר לרישום או שניתן לקבל את הבקשה רק בתנאים, בתיקונים, בשינויים או בהגבלות, לפי הוראות סעיף 18; (2) הגשת התנגדויות לרישום סימן המסחר, או קיומה של אפשרות להגיש התנגדויות כאמור גם לאחר 18 החודשים האמורים. (ב) הודיע הרשם למשרד הבין-לאומי על קיומה של אפשרות להגיש התנגדויות לפי הוראת סעיף קטן (א)(2), ימסור למשרד הבין-לאומי בתוך חודש לאחר תום התקופה להגשת ההתנגדויות, הודעה על כל התנגדות שהוגשה באותה התקופה.

כפי שניתן להתרשם מלשון הסעיף, הרשם מחויב לקבל את החלטתו בתוך 18 חודש, והאפשרות היחידה לעכב את ההחלטה היא עקב פתיחת הליך התנגדות לרישום סימן המסחר.


נוכח הוראות אלו, רשם הפטנטים קבע כי לאחר שחלף מועד 18 החודשים ביחס לבקשה בינלאומית, לא יופעלו הליכי תחרות לפי סעיף 29 לפקודת סימני מסחר ביחס לבקשה בינלאומית זו.


(חוזר רשם 013/2012 סימני מסחר - בקשות מתחרות אשר לפחות אחת מהן בקשה בינלאומית)

0 צפיות0תגובות

פוסטים אחרונים

הצג הכול

(c) כל הזכויות שמורות לזיו גלסברג ו/או ליוצר התוכן